Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Christophskraut - Actaea spicata (Ranunculaceae)

2010 in den Beckumer Bergen (A. Jagel, A. Höggemeier & al., © A. Höggemeier)


2007 am NSG Weldaer Berg bei Warburg (Bochumer Botanischer Verein, © C. Buch)


© A. Höggemeier

© A. Höggemeier

© A. Höggemeier