Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Gewöhnlicher Goldregen - Laburnum anagyroides (Fabaceae)

Pflanzenporträt Goldregen


2014 verwildert in Köln-Neustadt-Süd (H. Sumser, G. Falk, A. Jagel & U. Sandmann, © A. Jagel)


© A. Jagel


© V. M. Dörken

Blüte (© V. M. Dörken)

Blatt (© V. M. Dörken)

Frucht, Samen (© A. Höggemeier)

Knospen (© V. M. Dörken)

Knospen (© V. M. Dörken)