Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Rot-Eiche - Quercus rubra (Fagaceae)

2007 im Schmechtingtal in Bochum ( © A. Jagel)

junges Blatt (© A. Jagel)

© A. Jagel

Blatt mit Raureif (© A. Jagel)

Jungpflanze (© A. Jagel)
 

Knospen (© V. M. Dörken)


Knospen (© A. Jagel)


Knospen (© A. Jagel)

Stamm, Borke (© V. M. Dörken)

Stamm, Borke (© A. Jagel)

Stamm, Borke (© A. Jagel)